Huurvoorwaarden Waterhill’s Bed & Wellness

Algemene huurvoorwaarden                                     

Versie 15-1-2020 Waterhill`s Bed & Wellness Dinteloord

Toepassing

 • Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning met spa ‘Waterhill’s Bed & Wellness’ te Dinteloord.
 • In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met verhuurder een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning.
 • Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reservering

 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
 2. Wij verzoeken u dit document op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan verhuurder mede te delen. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van verhuurder heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met verhuurder op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
 3. Tussen huurder en verhuurder komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

Betaling

 1. Wij verzoeken u om 50 % van de huursom bij het reserveren aan verhuurder over te maken. De andere 50% dient u 1 maand voor de aankomstdatum aan verhuurder te hebben betaald. Indien uw reservering ligt binnen 1 maand voor de aankomstdatum dient u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag ineens aan verhuurder over te maken.
 2. De aanbetaling en/of betaling kan worden overgemaakt naar het bankrekeningnummer van Waterhill’s Bed & Wellness te Dinteloord onder vermelding van uw reserveringsnummer.
 3. Met het voldoen van een termijn van of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.
 4. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

Borgsom

 1. De borgsom bedraagt € 350,00. De borgsom dient ter waarborging van schade en/of kosten – in de meest ruime zin van het woord – die wij kunnen lijden bij niet-nakoming van de verplichtingen van de huurder als goed huurder en degene(n) die de huurder vergezellen.
 2. De borgsom moet tezamen met de eerste aanbetaling van de huursom worden voldaan. In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van vorderingen (schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) van verhuurder op de huurder binnen 14 dagen na vertrek teruggestort. Eventuele (verdere) aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet teniet gedaan.

Ontvangst sleutel

 1. De huurder krijgt, bij aankomst en na betaling van het volledige factuurbedrag, de beschikking over twee sleutels die toegang geven tot de ruimtes. Deze sleutel mag niet worden overgedragen. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500, onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van het vakantiehuis wordt door verhuurder in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van verhuurder. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100.
 2. Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.
 3. Wanneer de huurder en/of overige gebruikers zich hebben buitengesloten van de vakantiewoning Waterhill`s bed & wellness wordt hiervoor € 25,00 in rekening gebracht. Dit wordt verrekend met de terug storting van de borgsom. Opening van de woning geschiedt slechts wanneer de persoon die de woning heeft gereserveerd zich kan legitimeren.

Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:

 • Bij annulering tot 30 dagen vóór de dag van aankomst wordt 25% van de huursom in rekening gebracht.
 • Bij annulering tot 14 dagen vóór de dag van aankomst wordt 50% van de huursom in rekening gebracht
 • Bij annulering vanaf 7 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
 • Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.
 • In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Verblijf in het vakantiehuis

Minimum van twee nachten, inchecken vanaf 15.00 uur en uitchecken om 10.00 uur

 • Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15.00 uur gebruik maken van Waterhill`s bed & wellness. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10:00 uur te hebben verlaten. Afwijkende aankomst- en uitchecktijden graag doorgeven. Bij aankomst wordt u ontvangen met een korte rondleiding waarbij u uitleg krijgt over de bediening van met name de wellness.
 • Trappen klimmen is onvermijdelijk – Twee trappen 1) van entreehal bij voordeur naar de woning op de 1e verdieping en 2) van 1e verdieping naar 2e verdieping.
 • In de wellness zijn kinderen onder 16 jaar alleen onder toezicht toegestaan. Dit met name voor de veiligheid van jongere kinderen, maar tevens omdat er kostbare apparatuur aanwezig is die aandacht behoeft. Anders gezegd, de wellnes is geen kinderspeelplaats.
 • Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
 • Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • De huursom is inclusief keukenpakket, badhanddoekpakket en bedlinnengoed, koffie en thee.
 • Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier verstandig mee om te gaan.
 • Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
 • Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 6 personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden. Bij toestemming voor een extra persoon wordt een toeslag gerekend van € 40,– per persoon per nacht.
 • Verblijf van meer personen in het wellness gedeelte dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van 6 personen is nadrukkelijk niet toegestaan tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden.
 • Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binnen inventaris -behalve natuurlijk serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten- is uitdrukkelijk niet toegestaan.
 • U kunt gratis parkeren aan de openbare weg.
 • Er is camerabewaking bij de ingangen van de woning.

Aansprakelijkheid/ klachten/ schade

 1. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meld u dit dan direct bij verhuurder.
 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet. Bij het niet kunnen gebruiken van de wellness-ruimte door calamiteiten zullen we hiervoor een passende compensatie aanbieden. Hierover is geen discussie mogelijk.
 3. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder verhuurder hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door verhuurder tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.
 4. Het huis beschikt over een (draadloze) internetaansluiting waar de huurder gebruik van kan maken, hierover geldt het volgende: in Nederland is het ten strengste verboden illegaal van internet te down-/ uploaden of te streamen! Hier staan hoge boetes op en het wordt streng gecontroleerd. De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd, worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder/overtreder worden op verzoek van autoriteiten/auteursrechthebbende(n) kenbaar gemaakt. Alle, door verhuurder, te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald.

Vertrek en eindschoonmaak

In Dinteloord geldt een strikte afvalscheidingsregeling. De huurder dient zorg te dragen voor afvalscheiding zoals aangegeven op de afvalcontainers in de keuken.

Wij vragen u vriendelijk het huis en de wellness op de volgende manier achter te laten:

 • Het huis veegschoon achterlaten
 • Alles schoon afgewassen, of in de vaatwasser geplaatst.
 • Koelkast schoon en leeg achterlaten
 • Geen etenswaren achterlaten in de kasten
 • Tuinmeubilair en kussens onder de overkapping.
 • Eventueel breukwerk en/of schade melden bij de verhuurder.

Privacy

Verwerking van persoonsgegevens van de huurder

De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder de overeenkomst uitvoeren.

Toepasselijk recht

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.